Chceme aby ste vedeli, že ochranu osobných údajov berieme vážne a preto si pozorne prečítajte informácie o podmienkach poskytnutia Vašich osobných údajov vo “Vašom systéme myelli”

Vážený klient,

Pred udelením súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov ( vo “VOP”), si prosím, dôkladne prečítajte uvedené infmormácie o Vašich právach. Prevádzkovateľ, ktorý bude Vaše osobné údaje spracovávať, je obchodná spoločnosť myelli Distribution, s.r.o. Rozmarínová 20 90046 Most pri Bratislave IČO: 53573935 DIČ: 2121417925 zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 150528/B, viď. https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=563282&SID=2&P=0. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý musí byť udelený dobrovoľne, výlučne na čas využívania doručovacieho “systém-u myelli”. Účel spracovania osobných údajov je uvedený pre každý jednotlivý účel spracovania samostatne, zaškrknite, prosím, s ktorým účelom spracovania Vašich osobných údajov súhlasíte. Ak nám súhlas na spracovanie osobných údajov neudelíte pre účel potreby prevádzky “systém-u myelli”, evidencie osôb, ktoré služby “systém-u myelli” využívajú, pre účel spracovania receptu, doručovania liekov a/alebo doručovania liečiv, nebudeme schopní Vám doručovacu službu “systém myelli” zabezpečiť.

Dovoľujeme si Vás poučiť o Vašich právach ako dotknutej osoby:

“Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2)

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3)

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4)

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa§ 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5)

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6)

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7)

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8)

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)

(9)

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. “

Potvrdzujem, že som si poučenie riadne prečítal, a porozumel som mu.

Registráciou dáva užívateľ spoločnosti myelli Distribution, s.r.o. záväzný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v informačnom systéme myelli, na zaevidovanie a používanie ďalších doplňujúcich údajov uvedených v registrácií, za účelom využívania služieb myelli a prevádzkovania programu myelli, ako aj na ich archiváciu za zákonom stanovených podmienok. Tento súhlas dáva užívateľ po dobu trvania jeho pôsobenia v myelli, ako aj po dobu, počas ktorej je spoločnosť myelli Europe s.r.o. povinná archivovať tieto údaje, v zmysle osobitných právnych predpisov. Po ukončení pôsobenia užívateľa budú osobné údaje zákazníka archivované v lehote stanovenej osobitnými zákonmi a po jej uplynutí budú bezodkladne zlikvidované. Súhlas so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu (t.j. aj údaje označené hviezdičkou) a archiváciou je pre pôsobenie v myelli nevyhnutne potrebný. Spoločnosť myelli Distribution, s.r.o. ručí za bezpečnosť a ochranu osobných údajov a ďalších prípadných doplňujúcich údajov evidovaných v uvedenom informačnom systéme v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa používať tieto údaje výhradne na dohodnutý účel v rámci prevádzky programu myellia na činnosť s touto prevádzkou bezprostredne súvisiace. Bližšie informácie o účele, podmienkach a prostriedkoch spracovania osobných údajov o subjektoch spracúvajúcich osobné údaje v informačnom systéme myelli sú dostupné v tejto webstránke alebo ich na požiadanie poskytne centrum myelli.

GDPR

Registráciou udeľujete súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých Vašich osobných údajov uvedených v konte myelli podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), prevádzkovateľovi informačného systému myelli Distribution, s.r.o., IČO: 53 573 935, so sídlom Rozmarínová 20, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika, zapísaná v Obchodm registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 150528/B, viď. https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=563282&SID=2&P=0 na účely ich zaradenia do databázy a na ich využívanie na procesy súvisiace s doručením liekov, liečív a objednávok, informačné účely týkajúce sa noviniek pre jednoduchší prístup k liečbe, ako aj informovania o zmenách a novinkách v systéme myelli, resp. v súvislosti celkovou službou myelli. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.