Nám na kvalite záleží a preto si prečítajte všeobecné obchodné podmienky Vášho myelli

(“VOP”)

“Váš systém myelli”

I. Registrácia

Doručovateľská služba myelli (ďalej iba ako “systém myelli”) je program spoločnosti myelli Distribution s.r.o. , IČO: 53 573 935, so sídlom: Rozmarínová 20, 900 46 Most pri Bratislave (ďalej iba ako “myelli”) pre užívateľov, ktorí privítajú pomocnú ruku v oblasti doručovania liečiv a iného tovaru predávaného v lekárni, do pohodlia domova. “systém myelli” je výlučne prepravný systém; táto doručovateľská služba nevykonáva zaobchádzanie s humánnymi liekmi, veterinárnymi liekmi, liečivami a zdravotnými pomôckami podľa z.č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani, internetový výdaj podľa vyhlášky MZ SR 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie. Liečivá sú užívateľovi dodané nasledujúci deň, vten deň alebo podľa ústnej dohody s užívateľom po zaslaní požiadavky do “systému myelli”, s možnosťou ovplyvňovať čas ich dodania. Užívateľom “systém-u myelli” sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá privíta takúto službu. Registrácia právnických osôb nie je možná.

Registračný formulár prosíme odovzdať zmluvnému partnerovi, ktorý zabezpečí jeho doručenie k nám alebo vyplniť online. “myelli" si vyhradzuje právo odmietnuť registrácie so zjavne nesprávne uvedenými údajmi. Registrácia je možná aj vytvorením elektronického konta na www.myelli.eu.

II. Súhlas so spracovaním osobných údajov

ako dotknutá osoba a ako zákonný zástupca -SÚHLASÍTE- so spracúvaním svojich osobných údajov /a osobných údajov maloletého dieťaťa /, na účel:

1. evidencia osôb, ktoré služby “systém-u myelli” využívajú,

2. spracovania receptu,

3. doručovania liečiv/liekov,

4. na účel výdaja liečiv ,

5 prevádzkovanie “systému myelli”,

6. Na. účel predaja výživových doplnkov a iného tovaru predávaného v lekárňach,

7. na účel doručovania výživových doplnkov a iného tovaru predávaného v lekárňach,

8. archivácie osobných údajov,

9. marketingu a/alebo zasielania reklamných e-mailov,

10. spotrebiteľských súťaží,

11. na účel vernostných programov.

Súhlas udeľujem na spracovanie osobných údajov titul, meno, priezvisko, adresa doručovania a adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailová adresa, rodné číslo, dátum narodenia, údaj o zdravotnej poisťovni kde som/ sme zdravotne poistený/í , IP adresy, typ/druh/názov liečiva a/alebo typ/druh/názov lieku a/alebo typ/druh/názov výživového doplnku /tovaru, na čas používania “systém-u myelli”.

Čestne vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné a že ich budem bezodkladne, podľa potreby, aktualizovať.

“myelli” bezodkadne zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo tie osobné údaje, ktoré sú neaktuálne a/alebo nesprávne.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu info@myelli.eu, alebo prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu sídla “myelli”.

III. Zákonná informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Pokiaľ má spotrebiteľ dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Než spotrebiteľ pristúpi k tomuto kroku, musí sa najprv obrátiť na “myelli” so žiadosťou o nápravu. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže spotrebiteľ podať do 1 roka od zamietnutia spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR.

Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú :

- Súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva na webstránke:http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Ak spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, tieto subjekty oznámia “myelli” začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam, a to v lehote minimálne 15 dní. “myelli” je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení sporu, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške od 500 do 10 000 EUR.

Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní. V zložitejších prípadoch môže byť lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, horeuvedené subjekty vypracujú dohodu o vyriešení sporu. Dohoda je potom pre obe strany záväzná.

Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok maximálne vo výške 5 EUR vrátane DPH. Platforma pre podávanie návrhov je http://ec.europa.eu/odr".

Reklamačný poriadok

a všeobecné ustanovenia o reklamácii

Vážený klient,

informujeme Vás o všeobecných a osobitných podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť . Reklamačný poriadok je zverejnený v sídle doručovacej služby “myelli” na adrese: Rozmarínová 20, 900 46 Most pri Bratislave a zároveň na webovej stránke www.myelli.eu v sekcií Podmienky používania.

Klient môže bezplatne využiť na zaslanie reklamácie doručovaciu službu “systém myelli”.

Ak klientovi nevyhovuje zaslanie reklamácie cez prepravný doručovací “systém myelli”, môže uplatniť reklamáciu liečiva/lieku/zdravotníckej pomôcky v lekárni, ktorá ju vydala, a ktorá je povinná prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni. V prevádzkarni lekárne musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Ak klient uplatní reklamáciu,“myelli”/lekáreň alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť klienta o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a na základe jeho rozhodnutia, ktoré z týchto práv si uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru.

“myelli”/lekáreň je povinná pri uplatnení reklamácie vydať alebo zaslať klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, “myelli”/lekáreň je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má klientmožnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (napr. údajmi v klientovom virtuálnom konte, zriadenom v “systém-e myelli”, kde sú evidované údaje o uplatnených reklamáciách klienta) .

Klient je povinný reklamovať vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil tak, že vyplní Reklamačný protokol, v ktorom popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar cez doručovací “systém myelli” (zaslanie reklamácie a reklamovaného tovaru je bezplatné). V Reklamačnom protokole uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e -mailovú adresu), na ktorú bude vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. “myelli”/Lekáreň nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Reklamácia môže byť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží klient daňový doklad, dokazujúci nákup reklamovaného tovaru. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany klienta riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená

Reklamácia doručenia

(Osobitné ustanovenia)

Reklamovať rýchlosť a kvalitu prepravnej služby “systém myelli” je možné prostredníctvom “Reklamačného protokolu”, bezodkladne po dodaní služby, u “myelli”. V prípade uznanej reklamácie bude Klientovi vrátená cena služby na bankový účet,ktorý klient uviedol v “Reklamačnom protokole”. Pre reklamáciu služby platia primerane všeobecné ustanovenia o reklamácii uvedené v čl. IV.A

Reklamácia lieku, liečiva, zdravotníckej pomôcky

(Osobitné ustanovenia)

Tento článok IV.B Reklamačného poriadku sa vzťahuje na internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie. Vzhľadom na osobitnú povahu liekov a zdravotníckych pomôcok a osobitné podmienky ich vrátenia upravené vo vyhláške číslo 21/2012 Z.z. je možné lieky a zdravotnícke pomôcky reklamovať z dôvodov a postupom výlučne podľa čl. IV.B tohto Reklamačného poriadku.

2. Liek možno vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 362/2011 Z.z.,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

3. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

4. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú cez prepravný “systém myelli” z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2, vybaví Držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a súvisiace náklady, ak ich Klient uhradil), ktorú Klient za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Klient za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, výlučne prevodom na bankový účet.

5. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie bezplatným odovzdaním lekárni cez dopravný “systém myelli”.

6. Pre reklamáciu platia primerane všeobecné ustanovenia o reklamácii uvedené tu, v čl. IV.A.

údaje označené červenou hviezdičkou, sú nevihnutne potrebné pre dokončenie registrácie v myelli, ostatné nechávame na Vás, ale o niektorých novinkách alebo nových funciách bude dobré vedieť lebo Vam neustale chceme vylepšovat Vašu skusenosť s myelli. :)

Podpísaním alebo emailovým overením registrácie potvrdzujem súhlas s registráciou a všeobecnými obchodnými podmienkami myelli a ako klient udeľujem súhlas na spracovávanie mojich osobných údajov na účely:

1. evidencie osôb, ktoré využívajú myelli,
2. prevádzkovania systému myelli,
3. spracovania predpisov, receptov a poukazov,
4. výdaja liečiv/liekov, zdr. pomôcok a iného tovaru z lekární,
5. doručovania liečiv/liekov, zdr. pomôcok a iného tovaru z lekární,
6. archivácie osobných údajov,
7. zasielanie emailov s informáciami o novinkách a vylepšeniach,
8. súťaží a zľavových akcií,
9. vernostných programov